Gmd. Michel Christensens, senere husmd. Jens Chr. Poulsens og endnu senere 1869 husmd. Mikkel Larsens, hustr. Ane Birgithe Jensen af Bjergby, der er gudmoder ved  barnedaab i Hanstholm                     1853 hos N.P.Jensen og Inger Cathrine.       

     (Hun er datter af Anders Jensen og dermed søster til Inger Kathrine)

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Anders Jensen var født 1802 i Kølsen, Vorde Sogn ved Viborg, søn af gaardmand Jens Pedersen Huus og hustru Anne Birgitte Andersdatter i Kølsen. Han maa have faaet en eller anden form for undervisning, for 1820/21 var han ansat som skolelærer i Sdr. Draaby paa Mors.

 

I 1821 vies han i Sdr. Draaby Kirke til Else Josepsdatter, der var født c.1798 i "Bukhave" i Sdr. Draaby, datter af gaardmand Joseph Jensen og hustru Mette Christensdatter Bukhave.

 

Anders Jensen var en nidkær og sparsommelig lærer og kirkesanger, hvilket kan ses i fhv. lærer K.K.Thomsens bog "Sdr.Draaby Sogns Historie".

 

Else Josephsdatter døde 1873, 74 aar gl., og Anders Jensen i 1875, 72 aar gl.

 

 

 

Vorde Kirkebog: 1803 Dom. Oculi blev Jens Pedersen Huus af Kølsen hans Søn  -  Anders  -  som den 29. December f.a. var hiemdøbt, frembaaren til sin Daabs Publication i Vorde Kirke af Inger                            Andersdatter af Qvols. -  Faddere: Christen Jensen, Christen Madsen, Jens Jensen og Melis Kone, alle af Kølsen.

_______________________________________________________________________________

 

Vorde Kirkebog:                                       1817 Konfirmerede Drenge: Anders Jensen, Kølsen, født 29. December 1802. - Vaccineret 1811 af Bagger. - Forældre: Jens Pedersen Huus, Kølsen. - Kundskaber og Opførsel:  udmærket.

_______________________________________________________________________________

 

S. Draaby Kirkebog: Joseph Jensen Buckhaw og Mette Christensdatter deres Datter Else blev fød ved  ? tide. Gudmoder: Maren Bukhaw, Olle Jensens Kone fra Hesselbjerg. Faddere:            Anders og Thomas Buchawe, Peder Møller, Jens Jensen fra Seierslev.

(nvl: - Kirkebogen er i aarene omkring 1800 meget rodet, og oplysningerne er tilsyneladende indført efter hukommelsen paa et senere tidspunkt, men Else maa sandsynligvis være født i 1798)

_______________________________________________________________________________

 

S.Draaby Kirkebog:  Konfirmeret i Sønder Draaby 1814 Else Josephsdatter, 16 Aar. - Fader: Joseph Jensen Buckhauge.

_______________________________________________________________________________

 S.Draaby Kirkebog: 1821 (jvf. register) viet i Sønder Draaby Kirke Ungkarl og Skolelærer Anders Jensen Vorre, 20½ Aar.       Pigen Else Josephsdatter fra Buchave i S.Draaby, 21 Aar. -

Forlovere: Christen Post og Joseph Buchave af S.Draaby.

_______________________________________________________________________________

 

S.Draaby Kirkebog: 1821 den 12. Juli født Jens Andersen - uægte Barn. I Kirken 25 December 1821. Forældre: Moderen Else Josephsdatter af Buchave i Sønder Draabye. Som Barnefader angav hun Anders Jensen Vorre,  Skolelærer i Sønder Draaby, i Overværelse af Jens Roelighed fra Sønder Draaby og Barnemoderens Fader Joseph Buchave. - Gudmoderen var: Pigen Marthe Josephsdatter.

De øvrige Faddere: Ungfolkene, Peder Christian Hvidbjerg, Morten Jensen Roelighed, Christen Mortensen og Ane Hansdatter, alle af Sønder Draaby.

(Han blev konfirmeret i Flade Kirke 1836)

_______________________________________________________________________________

 

S.Draaby Kirkebog:  1824 den 2. December født Ane Birgithe Mette Marie. - Forældre: Skolelærer Anders Jensen og Hustrue Else Josephsdatter af Sønder Draaby. - Faddere: Gudmoder, Pigen Kirstine Josephsdatter Buchauge, Ungkarlene, Claus Christensen, Anders Jensen Roelighed og Huusmand Willads Podemester samt Pigen Karen Christensdatter, alle af Sønder Draaby.

(Hun blev konfirmeret i 1840)

_______________________________________________________________________________

 

S.Draaby Kirkebog:  1829 den 17 Februar født Inger Katrine Andersdatter - Forældre: Skolelærer Anders Jensen og Hustrue Else Josephsdatter i Sønder Draabye. - Gudmoderen var: Gaardmand Christen Postes Kone Martha Marie Madsdatter. Faddere: Joseph Jensen Bukhauge, Gaardmand Erik Mikkelsen ibid. og Hans Andersen, alle af Sønder Draabye                   Sogn.

(Hun blev konfirmeret i 1843)

_______________________________________________________________________________

 

S.Draaby Kirkebog:   1873 den 2. Januar død Else Josephsdatter, 74 Aar, Skolelærer og Kirkesanger Anders Jensens Kone af Sønder Draaby. - Død af Alderdomssvaghe-  Begravet 12. Januar 1873.

_______________________________________________________________________________

 

S.Draaby Kirkebog:  1875 den 21. Marts død Anders Jensen, 72 Aar, Skolelærer og Kirkesanger i Sønder Draabye, Pensionist, 1. g. gift. - Begravet 30. Marts 1875.

_______________________________________________________________________________

 

Folketælling 1850:             Sdr. Draaby

Anders Jensen                                           49 Aar,          gift,                f. Vorde S.                           Skolelærer, Kirkesanger og Husfader.

Else Josephsdatter                                     50 Aar,          gift,                h.i.S.                                    hans Kone

Jens Andersen                                           29 Aar,          ugift,              h.i.S.                                    deres søn (indkaldt til krigstjeneste)

Mikkel Bertelsen                                        8  Aar,          ugift,              h.i.S.                                    Plejebarn (forsørges af Fattigvæsenet)

Mariane Hansdatter                                   24 Aar,          ugift,              f.Flade S.                             Tjenestepige

_______________________________________________________________________________

 

 

Fra Skoledirektions Kopibog 1821-1827 for Refs-Mors Sdr. og Nr. Herreders Provsti 1812-1834:

 

1824 – Peder Christian Bendix, Amtsprovst for søndre Deel af Thisted Amt, Ridder af Dannebrogen.

Directeurer for Skolevæsenet

Gjøre vitterligt:  at vi paa Embeds Vegne have kaldet og beskikket, ligesom vi og hermed kalde og

beskikke, Anders Jensen Navntoft, - der, som Skoleholder i Navntoft, Wiborg Stift, i sin Tid har bestaaet Examen ved Seminariet i Fallitsgaard Præstegaard (Dollerup S.) med bedste Karakterer; og – i øvrigt er af lovbefalet Alder – har i 5 Aar til Foresattes Tilfredshed forestaaet Skolen i Sønderdraabye, og om sit Forhold fremviser fordeelagtigt Vidnesbyrd, - til at være Lærer i Sønderdraabye Skole paa Morsøe og Kirkesanger i Sønderdraabye Kirke.

   Thi haver han – uden Henstand – at aflægge den befalede Eed for stiftets Biskop, og i sit Embedes Førelse rette sig efter de for Skolelærere gjældende Anordninger, samt de Instructioner, som in specie for hans Skole af hans Foresatte ere givne eller herefter gives; hvorhos han i og uden for Embedet saaledes skal fremdrage sit Levnet, som det en retsindig og værdig Skolelærer og Kirkesanger vel egner og anstaar. – Hvorimod han maa nyde, bruge og beholde de Indkomster og Emolumenter, hvilke Embedet tillagte ere, eller tillagte vorde, og saaledes som den forventende approberede Skoleplan, som de Kongelige Anordninger nu eller i Fremtiden bestemmer.

   Til bekræftelse haver vi forsynet dette med vore Navnes Underskrift og hostrykte Forsegling

Aalborg Stifts Edsprotokol for Præste og Degne. (C.1 - 405):  s.96:

 

Anders Jensen Navntoft, kaldet den 5 Marts 1824 af Amtsskoledirektionen til Lærer i Sdr. Draaby Skole paa Morsøe,  -  den 24. Maj næstefter underskrevet Eden, -  den 1. Juli 1824 meddelt Collats (overdragelse af kirkeembede)  - Kirkesanger.

______________________________________________________________________________

 

1837  Fra Brandtaksationsprotokollen.

 

- Anno 1837 den 18de Februar er af undertegnede Branddirecteur og Taxationsmændene, Tømmermand Joseph Jensen af Filtenborg og Muurmester Jens Vandborg af Mellem Jølbye foretaget følgende Taxation til Brandforsikring.

Sønder Draabye Sogn og Bye.

Degneboligen og Skolen,  eies af Sognet.  Huuset i øster og vester, 17 Fag, 9 al dyb, deels Grundmuur og deels Fyrre Undertømmer med kliinede Vægge, Fyrre Overtømmer og Straaetække. Indrettet fra østre Ende, til Skolestue, Gang, Beboelse for Skolelæreren, med Kiøkken og Bryggers samt Loe, Lade, Fæhuus og Faarestie. Over 8 Fag er loft og i Huuset fornødne Vinduer og Dørre samt en Bielægger Kakkelovn i Skolestuen, 2 Forsvarlige Skorsteene og Baggerovn.

- Taxeret til Navneværdi 400 Rd. - er Sølv 400 Rd.

 

         G.Th.Rørbye                                                                                Joseph Jensen                                            Jens Jensen

        Branddirecteur                                                                                                                          Taxationsmænd

 

_______________________________________________________________________________

 

Fra Morsø Avis 1858 nr. 30:       -     Under "Bekjendtgjørelser".

 

 

Hr. Skolelærer og Kirkesanger Jensen i Sønderdraabye!

 

Uventet saae jeg mig forleden Søndag efter endt Gudstjeneste, paa Kirkegaarden i Menighedens Overværelse, paa Deres da udviste krænkende og brutale Maade, tiltalt og fornærmet af Dem, og var saadant mig saa meget mere paafaldende, som er jeg mig bevidst, ikke at have fortjent en saadan Medfart. At det skal være foranlediget af, at jeg som Fattigforstander tog mig af den, under Fattigvæsenets Forsorg værende 9 Aars Dreng, Peder Christian Rasmussen, som De i høj Grad mishandlede og slog saaledes, at Lægehjælp i længere Tid anvendtes til Drengens Helbredelse, kan jeg ikke fatte, da jeg i dette Tilfælde kun gjorde hvad min Pligt var, saavel som Fattigforstander og som Menneske, men ligesom jeg nødig vil troe, at Deres berørte Adfærd mod mig hidrører herfra, saaledes kan jeg forsikre Dem, at deres Brutalitet aldeles ikke skal afholde mig fra, saasnart De atter maatte finde paa at tilføje et Barn Mishandling, da at se Dem herfor draget til Ansvar. En anden Gang, naar de efter endt Gudstjeneste vil øve lignende Veltalenhed til et af Menighedens Medlemmer, kunde De jo, før Kirken forlades, i Chordøren underrette Menigheden derom, for at alle kunde blive delagtige heri, Dem Hr. Jensen! til Glæde og andre til Opbyggelse.

 

                      Sdr. Draaby den 3. Marts 1858

                                                                                                                                                                              /  Christen Christensen Bonde

_______________________________________________________________________________

 

Vedr. skolelærer Anders Jensen Navntoft i Sdr. Draaby  1836.

Nykøbing Byfogedarkiv - indkomne Breve  55/1838

 

Fra (Sessionskommissær Castonier) i Randers til By og Herredsfoged Rummelhoff i Nykøbing.

 

Under 20de November f.A. har Kirkesanger og Skolelærer for Sønder Draabye Sogn Thisted Amt Anders Jensen Navntoft til mig indsendt en Ansøgning til Det Kongelige Danske Cancellie for at blive forsynet med Sessionens Erklæring, om at faa sin Søn i bemeldte Amts 73 Lægd No. (3)9 Jens Andersen Draabye 16 Aar gl. udslettet af Rullen og fritaget for Værnepligt, men eftersom bemeldte Skolelærer ikke af det, som her kan oplyses, er dimitteret Seminarist eller egentlig studeret paa et Seminarium, saa er det ifølge de gjældende Anordninger klart, at Sønnen ei kan fritages for Værnepligt, og Collegiet vil formeentlig henvise Sagen til Paakjendelse af Sessionen, desaarsag Ansøgningen ansees unyttig, og remitteres herved for behagelig at foranstaltes den Paagjældende overleveret.

                      - Randers den 31 Januar 1838      / Castonier

 

_______________________________________________________________________________

 

1842  Skolelærer A. Jensen i Sdr. Draaby og bissekræmmerhandelen.

 

 

Fra By og Herredsfoged Rummelhoff til Amtet:

 

Vedlagt har jeg den Ære at remittere det af Skolelærer Jensen til det Kgl. Danske Cancellie gjorte Andragende betræffende Bissekræmmerhandelen.

   Det er visseligen Amtet bekjendt, at jeg i denne Jurisdiction grueligen jager efter Bissekræmmere til forstyrrelse af slig Handel ligesom anden Elendighed, og jeg mener, at Handlende i det Slesvigske, der udsender slige Bissekræmmere, udtrykkeligen paalægger disse at vogte sig for Morsøe, hvisaarsag disse i Almindelighed lader deres Varebeholdning forblive paa den anden Side af Sundet og her ikkuns at rende om med smaa Pakker, som de dog med megen Snuhed vide at skjule. Efter hvad jeg af (flere) Mænd har erfaret, er Omvandring heller ikke hyppig, men ganske at standse dette Uvæsen er formedelst Landmændenes Medhold yderst vanskelig, og er hidtil ikke lykkedes mig, uagtet den herpaa viste Opmærksomhed, der ogsaa stundom har ledet til Anholdelse.

   Da jeg antog, at Skolelærer Jensen maatte være saaledes underrettet, at han kunde meddele mig nogen Oplysning, har jeg ladet ham aflægge Forklaring, men af vedlagte Udskrift gunstig erfares, at han i Grunden intet videre ved, men formeentligen støtter sig paa Rygter. Hans Forslag til en ny Lovgivning anseer jeg for, at det er upraktisk og i høj Grad bebyrdenden, da Øvrigheden desaarsag paa Markederne eller Torvedagene næsten maatte holde en Fuldmægtig i hver Kjøbmands Boutik.

   Jeg maa tilstaa, jeg anseer det hele Andragende blot at være fremtænkt af Jensens sædvanlige Lyst til at vise sig og af samme liden større Vidende, end det han i 1840 tilsendte mig til fremlæggelse i Stænderne, og som indeholdt et Forslag om at afskaffe Præsterne og fordele disses Forretninger og Indkomster imellem de paa Seminarium underviste Skolelærere.